Panoráma Rybího
Jahůdka
Vyhledávání
 
DPPO Rybí
Digitální povodňový plán obce Rybí
 
Mapa Rybí
 
Obrázek z obce
 
Nabídky práce
Nabídky práce v regionu
 
Počasí (Mošnov)
 
Počet návštěvníků
Počet návštěv...
914945
Kolik lidí je online?
1
 
Odkazy
 
Ostatní
Valid HTML 4.01 Transitional
 
Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, obec Rybí.

Seznam:1. Oficiální název

Obec Rybí (okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj) zastoupená starostkou obce paní Marií Janečkovou.2. Důvod a způsob založení

Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

- zastupitelstvo obce
- rada obce
- starosta (starosta@rybi.cz)
- obecní úřad


3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, pracovnice v počtu 2 a techničtí zaměstnanci v počtu 3 zařazení do Obecního úřadu v Rybí. Rada obce Rybí nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.4. Kontaktní spojení

Sídlo úřadu: Rybí 380, 742 65 Rybí
Tel: 556 760 181 nebo 556 760 031 (kancelář starosty)
Fax: 556 760 181
E-mail: obec@rybi.cz, starosta@rybi.cz
Oficiální www stránka: www.rybi.cz
Úřední deska: u budovy Obecního úřadu v Rybí + online úřední deska


5. Případné platby můžete poukázat a úřední hodiny

Banka ČS a.s. pobočka Nový Jičín.
Č. účtu 1766493309/0800.

Platby lze uhradit i v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Rybí v úředních dnech a hodinách:

pondělí a středa - 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00,
úterý a čtvrtek - 08:00 - 11:00.


6. IČ

00600741


7. DIČ

CZ00600741 (nejsme plátci DPH)


8. Rozpočet v tomto roce


9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění), se podávají písemně na adresu Obecního úřadu v Rybí, Rybí 380, 742 65 Rybí prostřednictvím pošty nebo přímo v podatelně obecního úřadu.

Ústně lze podat žádost:
- telefonicky
- osobně

Písemně lze podat žádost:
- poštou
- předáním žádosti o poskytnutí informací na podatelnu obecního úřadu
- protokolem sepsaným pracovníkem obecního úřadu o poskytnutí informace
- na odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

Elektronickou poštou lze podat žádost:
- zasláním písemné žádosti nebo odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace na adresu elektronické podatelny: podatelna@rybi.cz


Přijaté žádosti...10. Příjem petic, stížností, žádosti a dalších podání


11. Opravné prostředky
 • o odvolání rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy (mimo autoremedury, o které rozhoduje orgán, který vydal rozhodnutí - v daném případě Obecní úřad Rybí), jedná-li se o správní řízení nebo řízení dle zvláštního předpisu, ale odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu v Rybí se podává u tohoto úřadu

 • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, se podává písemně poštou na podatelně obecního úřadu, do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)

 • v případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se za to, že byla odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení

 • pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí


12. Formuláře

Formuláře žádostí a podání je možno se si vyzvednout přímo na Obecním úřadu v Rybí nebo stáhnout: formuláře.13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Informace poskytne Obecní úřad v Rybí podle požadavku občanů. Další zdroje na www.portal.gov.14. Nejdůležitější předpisy
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění 
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění 
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění 
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění 
 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění 
 • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Obecně závazné vyhlášky obce Rybí


15. Sazebník úhrad za poskytování informací


16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.


17. Seznam organizací
 • Mateřská škola Rybí, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Základní škola Rybí, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Obecní knihovna Rybí, okres Nový Jičín, právní forma - organizační složka


18. Živnostenská oprávnění a honební společenstva
 • Obec Rybí není Živnostenským úřadem (živnostenský rejstřík).
 • Území obce Rybí zahrnuje jedno katastrální území - Rybí, na kterém působí Myslivecké sdružení Rybí.

 
Created by HAVJA ( havja [at] centrum [dot] cz ) | All rights reserved © 2006-2015 | Poslední aktualizace 13.11.2023 v 6:12:13